Patrycja Mikulska Klinkier
31-752 Kraków
ul. Makuszyńskiego 24

NIP 677 225 65 76

tel./fax 012 644 94 59
tel.kom. 607 719 377

e-mail: sklep@mikulska.pl
Regulamin
page top

Regulamin sklepu internetowego ważny od 1.01.2021.

 

działającego pod adresem http://www.mikulska.pl oraz http://www.mikulska-klinkier.pl

 

 

Informacje ogólne

 Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

W ramach umowy hostingowej przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się Kei.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732079, REGON 35656478700000, NIP 6792736374.

Właścicielem Sklepu Internetowego zwanego dalej Sklepem, jest firma Patrycja Mikulska Klinkier z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 24, 31-752 Kraków. NIP 677-225-65-76 , REGON 120108865, Wpis do ewidencji gospodarczej nr 597/2005 zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

Regulamin jest wiążący zarówno dla firmy Patrycja Mikulska Klinkier jak i dla klienta korzystającego z usługi tego Sklepu.

 

 

Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

Informujemy o zakazie dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 

Oferta Sklepu

 

1.Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 

2.Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż jest realizowana na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów.

 

3.Patrycja Mikulska Klinkier zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

 

4.Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami, jednak nie ponosi odpowiedzialności za  rozbieżności kolorystyki produktów związane m. in. z indywidualnymi ustawieniami monitora. 

Warunki techniczne korzystania ze sklepu:

1.Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

- rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,

- głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,

- przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,

- włączona obsługa Javascript

- włączona obsługa cookies,

- program Adobe Flash Player

 

2.Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

Składanie zamówień

 

 

 

1.Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

 

2.Każdorazowo Klient jest informowany o terminie realizacji zamówienia, który jest uzależniony od dostępności towaru.

 

3.Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłanie mailem lub faksem przez Sklep faktury proforma.

AKCEPTACJA FAKTURY PROFORMA stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Kupujacego akceptacji faktury proforma.

 

4.Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia zaliczki w wysokości kosztów transportu lub całości należności za towar na konto firmy Patrycja Mikulska Klinkier .

 

5.Na zamówieniu należy podać kompletne dane do faktury, adres wysyłki wraz z kodem pocztowym, nr telefonu kontaktowy

 

6.Koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi przesyłki.

Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący.

Koszt dostawy towaru organizowany przez Sprzedawcę jest uzależniony od objętości i wagi towarów i wynosi odpowiednio.

a) Przesyłka kurierska do 30kg, sposób płatności przelew, od 22-40 PLN brutto/paczka (uzależniona od gabarytów).

b) Przesyłka kurierska pobraniowa do 30kg, sposób płatności – kurierowi przy dostawie 29- 45 PLN/paczka (uzalezniona od gabarytów).

c) Przesyłka paczkomatowa od 17- 21 zł (uzalezniona od gabarytów). Opłata za podjazd kuriera po paczkę- 7 zł.

d) Przesyłka paletowa do 1350 od 176- 418 PLN brutto/paleta w zależności od wagi oraz ilości kilometrów

e) Przesyłka paletowa pobraniowa do 1000kg od 176- 284 PLN brutto/paleta w zależności od wagi oraz ilości kilometrów.

f) Przesyłka IN POST- od 15 -30 PLN w zależności od wymiaru przesyłki

g) Niektóre produkty o wadze do 400 kg  wysyłamy na połówce palety- koszt od-127-214 zł w zależności od wagi oraz ilości kilometrów ewentualne koszty pobrania 30 zł

 

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy.

Rozładunek przesyłki paletowej wymaga utwardzonego terenu.

 

7.Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora.Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie jeżeli nie zostało to inaczej uzgodnione ze sprzedającym.

Prosimy o sprawdzanie stanu przesyłki w obecności kuriera i w  przypadku stwierdzenia uszkodzeń spisaniu protokołu reklamacyjnego . 

Postanowienia końcowe.

 

1.Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT.

 

2.Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.

 

 

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przesyłki, termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Towar należy odesłać na własny koszt na adres ustalony z firmą Patrycja Mikulska Klinkier w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy. Do przesyłki należy dołączyć dane konta, na które sklep powinien zwrócić pieniądze. Po otrzymaniu zwrotu Sklep wysyła Klientowi zapłaconą kwotę za zamówiony towar.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

......................... ..............., dn. ............

 

.....................................

 

.....................................

 

imię, nazwisko i adres Klienta

 

 

 

 

................................

 

................................

 

...............................

 

................................

 

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi

……………………........

 

 

 

 

 

 

 

..............................

 

podpis Klienta

 

 

5.Za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art.7 ust.1., prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej, np. usługa pocięcia cegły. Wpłata zaliczki potwierdza taką zgodę.

 

6.Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej (listem, mailem lub faksem).

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami  oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec nich na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.

Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi

Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

7.Informujemy, że udostępniane Sklepowi dane osobowe będą użyte tylko w celach informacyjnych związanych z działalnością Sklepu w celu realizacji zamówienia. Każdy Klient ma prawo wglądu , poprawy i usunięcia swoich danych z godnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych.

 

 

 

page bottom
Patrycja Mikulska Klinkier
31-752 Kraków
ul. Makuszyńskiego 24
NIP 677 225 65 76
tel./fax 012 644 94 59
tel.kom. 607 719 377

e-mail: sklep@mikulska.pl